ระบบการกรองน้ำแบบ Reverse Osmosis

ระบบการกรองน้ำแบบ Reverse Osmosis

การทำงานของระบบการกรองน้ำแบบรีเวอร์ส ออสโมซิส (Reverse Osmosis : R.O.)

กระบวนการกรองน้ำแบบ RO เป็นเทคโนโลยีการผลิตน้ำอันทันสมัยที่ถูกคิดค้นโดยกองทัพเรือและองค์การ NASA ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วง

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อผลิตน้ำดื่มสำหรับใช้ในภารกิจของกองทัพเรือและโครงการอวกาศขององค์การ NASA ในปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีการผลิต

น้ำในรูปแบบใดที่จะมีคุณภาพเท่าระบบ RO หลักการทำงานของระบบ RO จะอาศัยแรงดันในการผลักน้ำดิบให้ซึมผ่านเยื่อกรองน้ำ บางๆ ที่เรียกว่า

เยื่อTFC Membrane (Thin Film Composite Membrane) ที่ประกอบไปด้วยรูพรุนเล็กๆ จำนวนมาก มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน (1 ส่วน 10

ล้านมิลลิเมตร) ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับอณูของน้ำ โดยจะยอมให้เฉพาะอณูของน้ำหรือแร่ธาตุที่เล็กกว่าน้ำเท่านั้นซึมผ่านไปได้ และจะสกัดกั้นสิ่งสกปรก

เชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย สารเคมี และสารพิษต่างๆ ที่ปะปนมากับน้ำดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังคงเหลือแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิ

โซเดียม โปแตสเซียม และฟลูออไรด์ เป็นต้น ทำให้น้ำที่ผ่านเยื่อกรองบางๆ นี้เป็นน้ำบริสุทธิ์ ซึ่งกระบวนการกรองน้ำระบบ RO จะแยกเอาสารเจือปนและ

ความไม่บริสุทธิ์ต่างๆ ออกไป ด้วยหลักการทำงานเช่นเดียวกับไตของมนุษย์ที่ทำหน้าที่ฟอกกรองของเสียออกจากเลือดแล้วขับถ่ายออกทางปัสสาวะ อายุ

การใช้งานของ TFC Membrane อยู่ระหว่างประมาณ 1-2 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำที่กรองว่ามีสิ่งเจือปนมากน้อยเพียงใด

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email